کندو یک سامانه جمع سپاری است که به کمک مردم در جهت برطرف شدن مسائل مختلف خیریه ، فرهنگی ، اجتماعی و …. قدم بر می دارد . به عبارتی می توان گفت که سامانه کندو محلی برای جمع آوری منابع مالی مختلف می باشد .

پویش ها در کندو ، پروژه های خیریه ، فرهنگی یا اجتماعی هستند که نیاز به دریافت مبلغی معین در مدت زمان معین هستند .

خیر ؛ سامانه کندو از پروژه های خیریه خود هیچ گونه مبلغی را دریافت نمی کندو و تمامی مبلغ آن را در اختیار نیازمندان آن پروژه ه قرار می دهد .

کندو در انتهای هر پویش گزارشی از حسن انجام کار در اختیار همه کاربران و گزارش ویژه ای در اختیار حامیان اصلی پویش قرار می دهد .

پویش های خیریه کندو با کمک خیرین و موسسات خیریه معتبر در مناطق مختلف شناسایی شده و پس از جمع آوری کامل پروژه ، مبالغ از طریق افراد امین در اختیار نیازمندان قرار می گیرد .